Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Phụ trách Nguồn tiền

Vai trò Phụ trách Nguồn tiền (Cash Office Responsible - COR) có nghĩa là chịu trách nhiệm điều phối Nguồn tiền hàng ngày.

Chúng tôi tìm kiếm ứng viên có kỹ năng phân tích kinh doanh, có óc tổ chức, làm việc có cơ cấu và giao tiếp hiệu quả. Bạn cần sẵn sàng đón nhận khối lượng công việc to lớn và tương tác rất nhiều với các bên. Bạn phải có tham vọng và chí tiến thủ cao với kinh nghiệm áp dụng sáng kiến của chính mình.

Người Phụ trách Nguồn tiền đảm nhận mọi mặt về nguồn tiền - từ chuyển giao tiền mặt và cung cấp tiền lẻ cho quầy thu ngân đến kiểm tra tài khoản hàng ngày và xác thực bảng lương. Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của bạn là truyền đạt, đào tạo và cập nhật cho nhân viên về thủ tục tiền mặt và quy trình tại cửa hàng, đồng thời trợ giúp đồng nghiệp ở khu vực bán hàng khi có thể.

Có vẻ lý thú phải không? Đây là cơ hội để xây dựng sự nghiệp không theo lối mòn.