Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Kiểm toán viên Phát triển Bền vững

Là Kiểm toán viên Phát triển Bền vững (Sustainability Auditor), bạn phối hợp chặt chẽ cùng các nhà cung ứng nhằm đảm bảo họ tuân thủ Quy tắc Hành xử, Quy tắc Đạo đức Kinh doanh và các quy định hạn chế hóa chất nghiêm ngặt của H&M.

Vai trò của bạn bao gồm tiến hành kiểm toán và đánh giá năng lực phát triển bền vững. Bạn sẽ thông báo kết quả kiểm tra đến ban lãnh đạo của nhà cung ứng và lập báo cáo phân tích nguyên nhân hậu quả.

Bạn sẽ giám sát tiến độ của nhà cung ứng đối chiếu theo Kế hoạch Hành động mỗi ngày và tích cực thúc đẩy quá trình cải tiến thông qua công tác truyền thông, hướng dẫn và đào tạo.

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có kiến thức vững chắc về hoạt động kinh doanh của H&M và tâm huyết đối với việc phát triển điều kiện làm việc và gia tăng giá trị trong cuộc sống cho mọi người.

Nghe hợp với bạn chứ? Xin chúc mừng - đây là cơ hội nghề nghiệp với tiềm năng phát triển vô tận.