Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Phụ trách Thu mua

Phụ trách Thu mua (Purchasing Responsible) nghĩa là đảm bảo từng sản phẩm và thành phần được triển khai ở đúng thị trường với giá tốt nhất.

Bạn sẽ đề ra chiến lược và lập kế hoạch dài hạn để phát triển thị trường và cơ hội tiềm năng, đồng thời giúp H&M tăng trưởng một cách bền vững. Với tầm nhìn toàn cảnh, bạn giúp xác lập chuẩn mực phát triển, phân tích và giám sát năng lực của các thị trường sản xuất khác nhau.

Bạn làm việc với đồng nghiệp trong phòng ban để thực hiện chiến lược H&M và liên tục thúc đẩy sự tối ưu hóa, đồng thời tự tin giao tiếp một cách rõ ràng và hiệu quả với các nhóm Sản xuất và Văn phòng Thu mua ở Thụy Điển.

Có vẻ lý thú phải không? Đây là cơ hội nghề nghiệp với tiềm năng phát triển vô tận.