Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Quản lý Sản phẩm

Trách nhiệm của Quản lý Sản phẩm (Product Manager) bao gồm nhiều khâu khác nhau trong sản xuất; từ xử lý và triển khai sản phẩm, chất lượng, thủ tục giao nhận và sản xuất hàng loạt đến giá thành và chiến lược. 

Vai trò của bạn bao gồm thực hiện chiến lược cả ngắn hạn lẫn dài hạn cho khu vực, đồng thời đảm bảo là chúng phù hợp với chiến lược toàn cầu của công ty. Đảm bảo mọi đơn báo giá đều được gửi đến các nhà cung ứng phù hợp nhất và phương pháp định giá của chúng ta được áp dụng mỗi ngày.

Là người Quản lý Sản phẩm, bạn sẽ dẫn dắt và tạo cảm hứng cho đội ngũ của mình gồm các Chuyên viên Thu mua Cấp cao (Senior Merchandiser) và cộng tác chặt chẽ với các nhà cung ứng cũng như Quản lý Khu vực (Section Manager) tại Văn phòng Thu mua ở Thụy Điển. Và tất nhiên là bạn hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả giữa tất cả các bên!

Bạn muốn đương đầu thử thách này?  Đây là cơ hội nghề nghiệp với tiềm năng phát triển vô tận.