Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Phát triển bền vững

Bộ phận Phát triển Bền vững đảm bảo là H&M tạo nên sản phẩm thời trang có trách nhiệm với môi trường. Chúng tôi đề ra phương hướng để đạt mục tiêu phát triển bền vững và đo lường kết quả mọi mặt. Chúng tôi chịu trách nhiệm về hoạt động toàn cầu của công ty và đảm bảo toàn bộ chuỗi cung ứng tuân thủ Quy tắc Hành xử và mục tiêu bảo vệ môi trường của chúng tôi.

Bộ phận Phát triển Bền vững được chia thành 4 nhóm phối hợp cùng nhau:

  • Xã hội Bền vững (Social Sustainability) – Hỗ trợ, đề ra phương hướng và điều phối công tác phát triển bền vững về mặt xã hội.
  • Môi trường Bền vững (Environmental Sustainability) – Hỗ trợ, đề ra phương hướng và điều phối công tác phát triển bền vững về mặt môi trường trong toàn công ty.
  • Sản phẩm Bền vững (Product Sustainability) – Hỗ trợ, đề ra phương hướng và điều phối công tác phát triển bền vững liên quan đến sản phẩm thương mại và vòng đời sử dụng của sản phẩm.
  • Quan hệ Bền vững (Relations Sustainability) –  Điều phối các hoạt động phát triển bền vững và truyền thông xuyên phòng ban, đảm bảo nội dung truyền thông về phát triển bền vững cho nội bộ lẫn đối ngoại đều chính xác và phù hợp.

Tổng kết lại, Bộ phận Phát triển Bền vững đảm bảo chúng tôi có trách nhiệm đối với thế giới chúng ta đang sống và mọi người xung quanh.