Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Nhân sự

Bộ phận Nhân sự (HR) là đối tác chiến lược trong doanh nghiệp. Chúng tôi thiết lập tiêu chí tuyển dụng, tiến hành đào tạo và hỗ trợ quá trình phát triển và tăng trưởng của toàn tổ chức. Tất cả nhằm đảm bảo chúng tôi tuyển đúng nhân tài, đúng kỹ năng vào đúng vị trí và đúng thời điểm.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác công bình cho nhân viên, hành động với sự chính trực và tôn trọng đối với từng cá nhân đóng góp vào thành công chung. H&M mong muốn trở thành nơi làm việc mà ai cũng cảm thấy được trân trọng và có cơ hội phát triển.

Nói cách khác, bộ phận Nhân sự liên tục xây dựng sự thành công cho công ty thông qua công tác phát triển và khích lệ nhân viên phát huy tiềm năng tối đa.