Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Truyền thông và Báo chí

Bộ phận Truyền thông và Báo chí (Communications and Press) thường xuyên đối mặt với những thách thức mới mẻ thú vị. Chúng tôi làm việc ở quy mô toàn cầu, chủ yếu là quan hệ truyền thông, PR thời trang, truyền thông nội bộ và quan hệ nhà đầu tư. Chúng tôi cộng tác với mọi phòng ban tại Trụ sở Chính và với các chuyên gia truyền thông tại địa phương ở mỗi thị trường của H&M.

Các đội nhóm khác nhau trong bộ phận này cùng phối hợp nhằm đảm bảo công tác truyền thông nội bộ và đối ngoại luôn minh bạch, phù hợp và nhất quán. Chúng tôi lập kế hoạch, điều phối và hỗ trợ công ty về các vấn đề truyền thông đa dạng:

  • Truyền thông Nội bộ (Internal Communications) – Tập trung vào truyền thông nội bộ công ty, truyền đạt thông tin và cảm hứng.
  • Quan hệ Truyền thông (Media Relations) – Cung cấp dịch vụ 24/7 cho giới truyền thông toàn cầu.
  • PR Thời trang (Fashion PR) – Đề ra các hoạt động PR toàn cầu và phát triển chiến lược để nhấn mạnh thiết kế và thời trang H&M.
  • Quan hệ Đầu tư (Investor Relations)– Đảm bảo thông tin tài chính của chúng ta được truyền đạt rõ ràng qua các báo cáo chuyển tiếp.

Nói cách khác, bộ phận Truyền thông và Báo chí là tiếng nói của H&M, thông báo, truyền đạt thông tin và tạo cảm hứng cho cả nhân viên lẫn thế giới bên ngoài.