Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp

Chính Sách về Quyền Riêng Tư cho các ứng viên

H&M Việt Nam hoạt động để bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi nộp đơn ứng tuyển công việc với chúng tôi. Theo chính sách này, bạn nhận được thông tin về cách thức chúng tôi xử lý và bảo mật dữ liệu cá nhân mà bạn tiết lộ cho chúng tôi. Sau khi bạn tiết lộ những thông tin như vậy, bạn sẽ được coi là đồng ý với chính sách của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân như đã nêu tại đây.

Chúng tôi đăng ký thông tin chi tiết và dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến đơn ứng tuyển của bạn. Điều này cũng bao gồm những thông tin mà chúng tôi nhận được cùng đơn ứng tuyển của bạn, ví dụ như thông tin tham khảo của chủ sử dụng lao động trước.

H&M Việt Nam như một chính sách không yêu cầu thông tin nhạy cảm từ các ứng viên cho công việc. Do đó, không cung cấp thông tin nhạy cảm ví dụ như nguồn gốc chủng tộc/dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo/triết học, tư cách thành viên hiệp hội thương mại, sức khỏe, khuynh hướng tình dục khi  bạn nộp đơn ứng tuyển.

Khi bạn nộp đơn ứng tuyển thì đồng thời bạn chấp thuận hoạt động xử lý của chúng tôi cho dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình tuyển dụng.

Dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng để đánh giá đơn ứng tuyển của bạn, hãy kiểm tra thông tin tham khảo và các thông tin khác mà bạn đã cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để trả lời đơn ứng tuyển của bạn và mời bạn đến phỏng vấn nếu hồ sơ của bạn phù hợp với vị trí trống.

Thông tin của bạn được xử lý ở Việt Nam nhưng được lưu trữ ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. H&M Việt Nam chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn và tuân theo luật pháp về dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Chỉ những người liên quan đến tuyển dụng mới có quyền truy cập dữ liệu của bạn cho vấn đề tuyển dụng. Dịch vụ từ bên thứ ba có thể được sử dụng trong quá trình tuyển dụng để đáp ứng cam kết của H&M Việt Nam với bạn.

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo mật dữ liệu của bạn khỏi, ví dụ như, mất mát, sao chép hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi liên tục điều chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn của chúng tôi để thích ứng với những phát triển liên tục về kỹ thuật. Dữ liệu cá nhân của bạn vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong vòng 18 tháng sau lần cập nhật gần nhất.

Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi và xem xét dữ liệu cá nhân được đăng ký liên quan đến bạn. Nếu thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không phù hợp, bạn có thể yêu cầu sửa lại hoặc xóa bỏ dữ liệu bất cứ lúc nào.

Hãy liên hệ với H&M Việt Nam nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về đơn ứng tuyển hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Chi tiết liên hệ sẵn có tại “Contact us” (Liên hệ với chúng tôi).

Cookie
Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu vào và lấy ra từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn trong những lần truy cập tiếp theo. H&M sử dụng cookie để nâng cao và đơn giản hóa việc truy cập của bạn. Chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin cá nhân hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Có hai loại cookie: lâu dài và tạm thời (cookie theo phiên). Cookie lâu dài được lưu thành tập tin trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn không quá 12 tháng. Cookie theo phiên được lưu trữ tạm thời và biến mất khi bạn đóng phiên trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie lâu dài để lưu lựa chọn ở bạn tại trang bắt đầu và để lưu thông tin chi tiết của bạn nếu bạn chọn "Remember me" (Nhớ tôi) khi bạn đăng nhập. Chúng tôi sử dụng cookie theo phiên khi bạn sử dụng chức năng lọc sản phẩm, để kiểm tra xem bạn đã đăng nhập hay chưa hoặc bạn đã cho sản phẩm vào túi mua hàng hay chưa. Bạn có thể dễ dàng xóa cookie khỏi máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bằng cách sử dụng trình duyệt của bạn. Để được hướng dẫn về cách xử lý và xóa cookie, vui lòng xem trong mục "Help" (Trợ Giúp)  trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể chọn vô hiệu hóa cookie hoặc nhận thông báo mỗi lần cookie mới được gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.
Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn chọn vô hiệu hóa cookie, bạn sẽ không thể tận dụng lợi thế của tất cả các tính năng của chúng tôi.

Cookie của bên thứ ba
Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ ba để thu thập số liệu thống kê dưới hình thức tập hợp trong các công cụ phân tích như Google Analytics và Core Metrics. Cookie được sử dụng là cả cookie lâu dài và tạm thời (cookie theo phiên). Cookie lâu dài được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn không quá 24 tháng.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn H & M Hennes & Mauritz Việt Nam
Tòa nhà Metropolitan, Số 235, Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 8 3824 5100

Email: info@hm.com

Số đăng ký công ty: 0314014395

Đại diện pháp lý: Hans Fredrik Anders Famm

Cookies