Hľadajte pracovné príležitosti

Kontrolór pre udržateľnosť

Ako Kontrolór pre udržateľnosť budete úzko spolupracovať s našimi dodávateľmi a zabezpečovať, aby dodržiavali Kódex správania a Etický kódex H&M, ako aj prísne chemické obmedzenia.

Medzi Vaše zodpovednosti patrí vykonávanie auditov a vyhodnotenie stavu udržateľnosti. Vaše zistenia budete hlásiť tímu manažmentu dodávateľov, pričom poskytnete podrobnú analýzu príčin.

Na každodennej báze budete monitorovať plnenie akčného plánu našimi dodávateľmi a aktívne presadzovať zlepšenia prostredníctvom lepšej informovanosti, inštrukcií a školení.

Hľadáme ľudí, ktorí rozumejú nášmu biznisu a so zanietením budú rozvíjať pracovné podmienky a pridávať hodnotu do života ľudí.

Hodíte sa na to? Blahoželáme - tu je Vaša šanca na kariéru s nekonečnými príležitosťami.