Szukaj ofert pracy

Poufność danych w procesie rekrutacji

Poufność danych jest dla H&M sprawą wysokiej wagi. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych chcemy być otwarci i transparentni.

Dlatego stworzyliśmy politykę określającą sposób przetwarzania Twoich danych osobowych oraz ich ochronę.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma, do której aplikowałeś z zamiarem podjęcia pracy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes & Mauritz sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa. (dalej H&M).

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane, które zbieramy od Ciebie są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EEA”), ale mogą być również przeniesione i przetwarzane w państwach leżących poza EEA. Każde tego typu przeniesienie Twoich danych osobowych przeprowadzone zostanie zgodnie z obowiązującym prawem.

Przy każdorazowym przeniesieniu poza EEA H&M zastosuje Standardowe Klauzule Umowne oraz Tarczę Prywatności jako zabezpieczenie dla krajów wobec których Komisja Europejska nie wydała adekwatnych decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Nigdy nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wymieniamy Twoich danych osobowych w celach marketingowych na rzecz osób trzecich. H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M, w tym firmom rekrutacyjnym oraz firmom wspierającym H&M od strony systemów informatycznych. Ponadto H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane osobowe nie będą udostępnianie organizacjom międzynarodowym.

Jakie są Twoje prawa?

Prawo dostępu:

Masz prawo w dowolnym momencie żądać informacji na temat Twoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu. W celu uzyskania swoich danych osobowych możesz skontaktować się z H&M drogą e-mailową pisząc na adres:

Prawo do przenoszenia danych osobowych:

Za każdym razem gdy H&M przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy masz prawo otrzymać kopię swoich danych zapisaną w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenia elektroniczne. Kopia taka wysłana zostanie do Ciebie lub wskazanego przez Ciebie innego administratora danych. Dotyczy to jedynie danych osobowych, które nam podałeś.

Prawo do sprostowania:

Masz prawo żądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli nie są one prawdziwe lub aktualne. Dotyczy to również prawa do uzupełnienia danych osobowych w przypadku ich niekompletności.

Prawo do usunięcia:

Masz prawo żądać usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych przetwarzanych przez H&M w dowolnym momencie poza następującymi sytuacjami.

 • Korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • Przestrzeganie obowiązków prawnych, lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • Na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i lit. i) i art. 9 ust. 3 RODO,
 • Do celów archiwalnych,
 • Do ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez H&M

Prawo do wprowadzenia ograniczeń:

Masz prawo żądać od H&M ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • Jeśli wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych zgodnie z interesem prawnym H&M, wówczas H&M ograniczy przetwarzanie takich danych na czas weryfikacji interesu prawnego.
 • Jeśli twierdzisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, H&M musi ograniczyć przetwarzanie takich danych osobowych na czas weryfikacji poprawności Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem wnieść sprzeciw wobec usunięcia Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Jeśli H&M nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony Twoich roszczeń;

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Ochronę danych traktujemy bardzo poważnie i w związku z tym każde Twoje żądanie w zakresie powyższych praw objęte jest specjalnym procesem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: EmpReqGDPRPL@hm.com lub pocztą tradycyjną na adres H&M Hennes & Mauritz sp. z o. o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych:

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w celu zapewnienia ciągłego przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób jawny, dokładny i zgodny z prawem. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: EmpReqGDPRPL@hm.com lub pocztą tradycyjną na adres H&M Hennes & Mauritz sp. z o. o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa.

Prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorującego:

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Zmiany w naszej Polityce Prywatności.

Możliwa jest aktualizacja naszej Polityki Prywatności. Będziesz poinformowany o wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności, na przykład celach lub przyczynach przetwarzania Twoich danych osobowych, tożsamości Administratora lub Twoich prawach.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę.

Podstawą przetwarzania przez H&M Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest przede wszystkim Twoja zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 221 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jakie dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać dane osobowe przekazane nam przez Ciebie albo osobę trzecią jeżeli zostałeś polecony przez swojego znajomego będącego już Naszym pracownikiem.

Będziemy przetwarzać poniższe kategorie po złożeniu aplikacji w formie CV lub pisma:

 • Imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji I numer telefonu.
 • Data urodzenia
 • Doświadczenie zawodowe,
 • Wykształcenie,
 • Wizerunek jeżeli nam go prześlesz w swoim cv,

Ddokumenty rekrutacyjne takie jak uwagi z rozmowy rekrutacyjnej i wyniki testów.

H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej. Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu odwołania przez Ciebie tej zgody.

Cookies