Otsi karjäärivõimalusi

Värbamisega seotud privaatsusteade

Isikuandmete kaitse on H&Mi jaoks väga tähtis ning soovime teie isikuandmete töötlemisel olla avatud ja läbipaistvad.

Oleme seetõttu kehtestanud põhimõtted selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldaks ja kaitstakse.

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Teie andmete vastutav töötleja on ettevõtja, kelle juurde te tööle kandideerite. Eestis on selleks H & M Hennes & Mauritz OÜ (edaspidi „H&M“).

Kus me teie andmeid hoiame?

Hoiame teilt kogutud andmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP“), kuid neid võidakse edastada ja töödelda ka väljaspool EMPd asuvates riikides. Isikuandmeid edastatakse vastavalt kehtivatele seadustele.

Andmete edastamisel väljaspoole EMPd kasutab H&M lepingu üldtingimusi ja andmekaitseraamistikku Privacy Shield, mis tagavad kindlustunde ilma Euroopa Komisjoni kaitse piisavust käsitleva otsuseta riikide puhul.

Kellel on teie isikuandmetele ligipääs?

Teie andmeid võidakse H&Mi kontsernis jagada (andmed H&Mi kontserni kuuluvate ettevõtjate kohta leiab meie aastaaruandest aadressil about.hm.com).

Me ei edasta, müü ega vaheta teie andmeid kunagi turustamise eesmärkidel kolmandatele isikutele väljaspool H&Mi kontserni. Kolmandatele isikutele edastatakse andmeid üksnes selleks, et teile teenuseid osutada. Allpool konkreetsete protsesside kirjeldusest leiate kõigi kolmandate isikute kategooriad.

Millised on teie õigused?

Õigus tutvuda:

teil on igal ajal õigus küsida, milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame. Võite selleks H&Miga ühendust võtta ja isikuandmed saadetakse teile e-kirjaga.

Andmete ülekandmise õigus:

kui H&M töötleb teie isikuandmeid teie nõusoleku või lepingu alusel automatiseeritud vahendeid kasutades, siis on teil õigus saada oma andmete koopia struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus, mis edastatakse teile või teisele poolele. See hõlmab üksnes teie poolt meile esitatud isikuandmeid.

Õigus parandamisele:

teil on õigus nõuda, et teie isikuandmed parandatakse, kui need ei ole õiged, kaasa arvatud õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus kustutamisele:

teil on õigus lasta igal ajal H&Mi töödeldavad isikuandmed kustutada, välja arvatud järgmistes olukordades, kus neid töödeldakse:

 • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
 • juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Teie õigus vaidlustada õigustatud huvil põhinev töötlemine:

teil on õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine, kui selle aluseks on H&Mi õigustatud huvi. H&M ei jätka isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhul, kui saame tõestada, et töötlemiseks on õiguspärane alus, mis kaalub üle teie huvid ja õigused, või et selleks on olemas õigusnõuded.

Õigus töötlemise piiramisele:

teil on järgmistel asjaoludel õigus nõuda, et H&M piiraks teie isikuandmete töötlemist:

 • kui olete vaidlustanud H&Mi õigustatud huvil põhineva töötlemise, siis piirab H&M andmete töötlemist, kuni õigustatud huvi kontrollimiseni;
 • kui olete väitnud, et teie isikuandmed on valed, siis peab H&M piirama selliste andmete töötlemist, kuni isikuandmete täpsuse kontrollimiseni;
 • kui töötlemine on ebaseaduslik, võite esitada vastulause isikuandmete kustutamiseks ja nõuda selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist;
 • kui H&M enam teie isikuandmeid ei vaja, kuid need on vajalikud teie õigusnõuete kaitsmiseks.

Kuidas te oma õigusi teostada saate?

Suhtume andmekaitsesse väga tõsiselt ja seetõttu on meil kehtestatud spetsiaalne kord teie eespool kirjeldatud õigustega seotud taotluste käsitlemiseks. Taotluse saatmise võimalused:

 • kandidaadid, kes kandideerivad tööle H & M Hennes & Mauritz OÜ-sse, saatke taotlus aadressil GDPRemployeEE@hm.com;
 • kui te juba H&Mis töötate ja teil on juurdepääs süsteemile ServiceNow – esitage oma taotlus iseteeninduse (SelfService) kaudu;
 • kui te juba H&Mis töötate, kuid teil puudub süsteemile ServiceNow juurdepääs, saatke e-kiri aadressile GDPRemployEE@hm.com.

Andmekaitseametnik:

oleme määranud ametisse andmekaitseametniku, et tagada teie isikuandmete töötlemine alati avatud, täpsel ja seaduslikul viisil. Meie andmekaitseametnikuga ühenduse võtmise võimalused:

 • kandidaadid, kes kandideerivad tööle H & M Hennes & Mauritz OÜ-sse, võtke ühendust aadressil GDPRemployEE@hm.com;
 • kui te juba H&Mis töötate ja teil on juurdepääs süsteemile ServiceNow – esitage oma taotlus iseteeninduse (SelfService) kaudu;
 • kui te juba H&Mis töötate, kuid teil puudub süsteemile ServiceNow juurdepääs, saatke e-kiri aadressile GDPRemployEE@hm.com.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele:

kui leiate, et H&M töötleb teie isikuandmeid vääralt, võite meiega ühendust võtta. Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Kõigi ELi liikmesriikide järelevalveasutuste kontaktandmed on Euroopa Komisjoni veebisaidil.

Meie privaatsusteate ajakohastamine:

meil võib tekkida vajadus privaatsusteadet ajakohastada. Teavitame teid kõigist olulistest privaatsusteate muudatustest, näiteks teie isikuandmete kasutamise eesmärkide, vastutava töötleja isiku või teie õiguste muutumisest.

Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid ettevõttesiseste ja -väliste värbamisprotsesside juhtimisel, et teiega suhelda ja hinnata teie profiili vastavust H&Mi jooksvate ja/või tulevaste värbamisvajadustega. See protsess võib hõlmata vastavalt esitatud andmetele – profiiliga tutvumist, intervjuusid, praktilisi ülesandeid, soovitajate kontrolli ja ka uutest töökohtadest teavitamist.

Kui teile pakutakse tööd, siis kasutame teie isikuandmeid ka tööga seotud dokumentide allkirjastamiseks.

Võime töödelda teie isikuandmeid ka selleks, et hoida teid kursis võimalike tööpakkumiste, saabuvate sündmuste ja küsitlustega.

Millist liiki andmeid me töötleme?

Töötleme isikuandmeid, mille olete meile ise esitanud või mille on esitanud kolmas isik.

Meile avalduse, näiteks eluloo ja kaaskirja esitamisel töötleme järgmisi andmekategooriaid:

 • kontaktteave nagu näiteks nimi, e-posti aadress ning telefoninumber;
 • sünniaeg;
 • endised tööandjad ja soovitajad;
 • värbamisega seotud dokumentatsioon nagu näiteks vestluse ajal tehtud märkmed ja katsete tulemused.

H&M ei nõua tundlike isikuandmete, st rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi, ametiühingute liikmesust, tervist või seksuaalset sättumust puudutavate andmete esitamist, nii et palume teil sellist teavet on avaldusse mitte lisada.

Kellel on teie isikuandmetele ligipääs?

Kolmandatele isikutele edastatakse andmeid üksnes eespool mainitud eesmärkidel. Kolmandateks isikuteks on värbamisagentuurid ja intervjuu protsessidega tegelevad teenusepakkujad.

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus põhineb teie nõusolekul, mille annate koos avaldusega, ja teie isikuandmetel meie värbamissüsteemis.

Kui kandideerite väljaspool meie värbamissüsteemi, siis lähtutakse teie isikuandmete töötlemisel H&M õigustatud huvidest.

Lisaks säilitame isikuandmeid diskrimineerimist käsitlevate nõuete haldamiseks, lähtudes H&Mi õigustatud huvidest.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie andmeid säilitatakse kolm aastat andmete viimati värbamisprotsessis käsitlemisest või teie nõusoleku tagasivõtmisest.

Teie õigus nõusolek tagasi võtta:

Teil on õigus igal ajal võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Kui te seda teete, siis ei saa H&M värbamisprotsessiga edasi minna, mille aluseks on teie nõusolek.

Nõusoleku tagasivõtmise võimalused:

 • kandidaadid, kes kandideerivad tööle H & M Hennes & Mauritz OÜ-sse, saatke taotlus aadressil GDPRemployEE@hm.com;
 • kui te juba H&Mis töötate ja teil on juurdepääs süsteemile ServiceNow – esitage oma taotlus iseteeninduse (SelfService) kaudu;
 • kui te juba H&Mis töötate, kuid teil puudub süsteemile ServiceNow juurdepääs, saatke e-kiri aadressile GDPRemployEE@hm.com.

Pange tähele, et H&M võib säilitada teie isikuandmeid kaks aastat, et vastata diskrimineerimist käsitlevatele nõuetele.

H&Mi veebisait rakendab parima kasutuskogemuse tagamiseks küpsiseid. Kui te jätkate meie teenuste kasutamist, siis eeldame, et olete sellega nõus. Lisateavet küpsiste kohta.