Αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών

Επικοινωνία και Τύπος

Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Τύπου αντιμετωπίζουμε διαρκώς νέες και συναρπαστικές προκλήσεις. Εργαζόμαστε σε διεθνές επίπεδο, κυρίως στις σχέσεις με τα ΜΜΕ, τις δημόσιες σχέσεις γύρω από τη μόδα, την εσωτερική επικοινωνία και τις επενδυτικές σχέσεις. Συνεργαζόμαστε με όλα τα τμήματα στα Κεντρικά Γραφεία και με επαγγελματίες της επικοινωνίας, σε κάθε μία από τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.


Οι διαφορετικές ομάδες του τμήματος συνεργάζονται αρμονικά για να διασφαλίσουν ότι η εσωτερική και η εξωτερική μας επικοινωνία παραμένει σαφής, συναφής και συνεπής. Παράλληλα, σχεδιάζουμε, συντονίζουμε και στηρίζουμε την εταιρεία σε διάφορους επικοινωνιακούς τομείς:

  • Εσωτερική Επικοινωνία – Επικεντρώνεται στην εσωτερική εταιρική επικοινωνία, τις πληροφορίες και την έμπνευση.
  • Σχέσεις με τα ΜΜΕ – Παρέχει υπηρεσίες επί εικοσιτετραώρου βάσεως στα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  • Δημόσιες Σχέσεις στη Μόδα – Δημιουργεί δράσεις δημοσίων σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και αναπτύσσει στρατηγικές για την ανάδειξη των σχεδίων μας και της μόδας μας.
  • Επενδυτικές Σχέσεις – Διασφαλίζουν ότι τα οικονομικά μας στοιχεία μεταφέρονται με σαφήνεια μέσω ποικίλλων ενεργών αναφορών.

Με άλλα λόγια, το Τμήμα Επικοινωνίας και Τύπου αποτελεί τη φωνή της H&M που πληροφορεί, εμπνέει και επικοινωνεί τόσο με τους εργαζόμενούς μας όσο και με τον υπόλοιπο κόσμο.