Потърси възможности за работа

Уведомление за поверителност при набиране на персонал

Поверителността на данните е от голямо значение за H&M и ние искаме да обработваме Вашите лични данни открито и прозрачно.

За тази цел установихме тази политика, в която е изложено как ще бъдат обработвани и защитавани Вашите лични данни.

Кой е Администраторът на Вашите лични данни?

Дружеството, в което кандидатствате за работа, ще е Администраторът на данните Ви. В България, това ще е "Eйч енд Ем Хеннес енд Мауриц" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201654706, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Александър Батенберг" № 4, ет. 3, („H&M”).

Къде съхраняваме данните Ви?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейската икономическа зона (“ЕИЗ”), но те могат също така да се прехвърлят и обработват в държава извън ЕИЗ. Всяко такова прехвърляне на личните ви данни ще се извършва в съответствие с приложимото законодателство.

За прехвърляния извън ЕИЗ, H&M ще използва Стандартни договорни клаузи и/или Щита за неприкосновеност (Privacy shield) като гаранция при прехвърляне в държави, за които не е налично решение за адекватно ниво на защита от Европейската комисия.

Кой разполага с достъп до личните Ви данни?

Данните Ви ще се споделят в рамките на групата H&M (за подробности във връзка с дружествата в рамките на групата H&M, моля, направете справка с годишния ни доклад, който може да се намери на about.hm.com).

Ние не предаваме, продаваме или разменяме данните ви за маркетингови цели с трети страни извън групата H&M. Данните, които се изпращат на трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите ни. По-долу в настоящото ще намерите информация за какви категории трети страни става дума по всеки конкретен процес.

Какви са правата Ви?

Право на достъп:

Разполагате с правото по всяко време да поискате информация за личните данни, които пазим за Вас. Можете да се свържете с GDPRemployBG@hm.com и дружеството ще Ви предостави Вашите лични данни по електронна поща.

Право на преносимост:

Всеки път когато H&M обработва Вашите лични данни посредством автоматизирани средства въз основа на Ваше съгласие или въз основа на договор, Вие имате правото копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат да Ви бъде предадено или да бъде предадено на друго лице. Това важи единствено за личните данни, които Вие сте ни предоставили.

Право на коригиране:

Разполагате с правото да поискате коригиране на личните си данни, ако са неправилни, в това число правото да се допълнят личните Ви данни, ако не са пълни.  

Право на изтриване:

Вие имате правото да поискате изтриване на всякакви лични данни, обработвани от H&M във всеки един момент, освен в следните ситуации:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

Право на възражение срещу обработване, основаващо се на легитимен интерес:

Вие имате правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимните интереси на H&M. H&M няма да продължи да обработва личните данни, освен ако можем да докажем легитимен интерес за обработването, който има преимущество над Вашия интерес и права, или се дължи на правни претенции.

Право на ограничаване:

Вие имате правото да поискате H&M да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработване, основаващо се на легитимен интерес H&M, H&M ще ограничи изцяло обработването на такива данни до потвърждаването на легитимния интерес.
 • ако имате претенция, че Вашите лични данни са неверни, H&M трябва да ограничи изцяло обработка на такива данни до потвърждаване на верността на личните данни.
 • ако обработването е незаконосъобразно, може да възразите срещу изтриването на личните данни и вместо това да поискате ограничаване на използването на Вашите лични данни.
 • ако H&M не се нуждае повече от личните данни, но данните са Ви необходими при защита на правни претенции.

Как можете да упражните правата си?

Защитата на лични данни е от голямо значение за нас и затова имаме точно определен процес за разглеждане на запитвания във връзка с Вашите права. Можете да отправяте Вашите запитвания по електронна поща на: GDPRemployBG@hm.com

Длъжностно лице за защита на данните:

Ние сме назначили Длъжностно лице за защита на данни, за да гарантираме, че непрекъснато обработваме Вашите лични данни по открит, коректен и законосъобразен начин. Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на данни на: GDPRemployBG@hm.com

Право на жалба до компетентен надзорен орган:

Ако считате, че H&M обработва Вашите лични данни неправилно, можете да се свържете с нас. Също така имате правото да подадете жалба до надзорен орган, който в България е Комисията за защита на личните данни.

Актуализирания на Уведомлението ни за поверителност:

Може да се наложи да актуализираме нашето Уведомление за поверителност. Ще съобщим всички съществени промени в Уведомлението за поверителност, като например целта, заради която използваме Вашите лични данни, идентификацията на Администратора или Вашите права.

Защо обработваме личните Ви данни?

Ще обработваме личните Ви данни, когато управляваме вътрешни и външни процеси по подбор на персонал, за да общуваме с Вас и да оценим профила Ви за текущи и/или бъдещи нужди, свързани с набиране на персонал в рамките на групата H&M. Този процес може да включва скрининг, интервюта, референтни проверки и уведомяването Ви за нови длъжности въз основа на профила Ви.

Ако Ви бъде предложена дадена длъжност, ние ще използваме и Вашите лични данни с цел подписване на документите относно трудовото правоотношение.

Възможно е да обработваме личните Ви данни, за да Ви държим в течение на нови незаети работни места и предстоящи мероприятия и за проучвания.

Какъв тип данни обработваме?

Ще обработваме личните данни, които са ни предадени или от Вас или от трета страна.

Ще обработваме следните категории, когато подавате молбата си, такива като CV и лично писмо, до нас:

 • Информация за контакт, такава като име, имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер
 • Дата на раждане
 • Бивши работодатели и препоръки
 • Документация за набиране на персонал, такава като бележки за интервюта и резултати от изпитвания

H&M не изисква чувствителни лични данни, например, расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в съюзи, здравословно състояние или сексуална ориентация, така че, моля, не предоставяйте такава информация в молбата си.

Кой разполага с достъп до личните Ви данни?

Данните, които се предават на трети лица, се използват единствено за горепосочените цели. Третите лица включват агенции за набиране на персонал, доставчици на тестове и/или проучвания.

Какво е правното основание за обработка на личните Ви данни?

Правното основание за обработка на личните Ви данни се основава на съгласието Ви, когато подавате молбата си и личните данни в системата ни за набиране на персонал.

Ако сте кандидатствали извън системата ни за набиране на персонал, обработката на личните ви данни се базира на легитимния интерес на H&M.

В допълнение към това ще съхраняваме личните данни, за да обработваме искове, свързани с дискриминация въз основа на легитимния интерес на H&M.

Колко дълго съхраняваме данните ви?

Ще съхраняваме Вашите данни в продължение на 18 месеца от момента, в който е боравено с данните в рамките на нашия процес по набиране на персонал или докато оттеглите съгласието си.

Правото Ви да оттеглите съгласието си:

Разполагате с правото по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни.

Когато направите това, H&M няма да може да процедира по-нататък в процеса, свързан с набиране на работна ръка, базиран на съгласието Ви.

Можете да оттеглите съгласието си като изпратите молбата си по електронна поща на: GDPRemployBG@hm.com.

Моля, отбележете, че H&M може да се наложи да съхранява личните Ви данни в продължение на три години, за да реагира на свързани с дискриминация искове.

Cookies